Inzendingscriteria kenniscentrum

Het kenniscentrum Circulaire Kennis is opgericht om op transparante wijze een bijdrage te leveren aan de verbetering van het (circulaire) kennisniveau rond e-waste, batterijen en een meer circulaire economie. Hierdoor zijn we voortdurend opzoek naar publicaties die hieraan bij kunnen dragen.

Deze publicaties vergaren we onder andere door het plaatsen van publicaties van (internationale) rapporten, inzendingen van externe partijen waaronder onze Kennispartners en door het in kaart brengen van kennislacunes. Om te zorgen dat de te plaatsen publicaties voldoen aan de waarden en visie van het Kenniscentrum Circulaire Kennis hebben we inzendingscriteria opgesteld.

Alle publicaties worden getoetst aan deze criteria waarna een weloverwogen besluit wordt genomen over de plaatsing. De criteria kunnen van tijd tot tijd worden herzien. De geldende criteria zijn altijd terug te vinden op deze pagina.

De inzendingscriteria

Het Kenniscentrum hanteert de volgende criteria:

  1. Publicaties mogen niet verouderd zijn. Dit houdt in dat ze van toepassing zijn op de geldende relevante situatie- dan wel op mogelijke toekomstig relevante situaties voor (de circulariteit van) e-waste.
  2. Publicaties hebben maatschappelijke- en/of wetenschappelijke relevantie ten aanzien van het dossier rond (de circulariteit van) e-waste en/of batterijen en dienen niet slechts het belang van een of meerdere (rechts)personen.
  3. Publicaties bevatten geen onderdelen die promotie- of reclamedoeleinden hebben of lijken te hebben.
  4. Publicaties zijn zoveel mogelijk toets-, meet- of controleerbaar doordat zij zijn onderbouwd met (statistische) data en/of (wetenschappelijke) feiten.
  5. Publicaties dienen voldoende objectief te zijn en niet slechts- of vooral gebaseerd op meningen.
  6. Publicaties dienen het eigendom te zijn van de (rechts)persoon die het stuk inzendt of openbaar en rechtenvrij en kosteloos beschikbaar te worden gesteld aan het Kenniscentrum.
  7. Publicaties dienen vrij te zijn van plagiaat. Het Kenniscentrum is niet verantwoordelijk voor de controle op plagiaat. Enige schade die het Kenniscentrum of Stichting OPEN leidt door plagiaat in een publicatie op ons platform zal worden verhaald op de inzender van de publicatie.

Met inachtneming van bovenstaande houdt het Kenniscentrum zich te allen tijde het recht voor om af te zien van plaatsing van een publicatie en verwijdering van de publicatie van onze website, ook als deze voldoet aan alle inzendingscriteria.

Enige schade die het Kenniscentrum, Stichting OPEN leidt door het in strijd handelen met de inzendingscriteria zal worden verhaald op de partij die de inzendingscriteria heeft ingezonden. Een en ander in overeenstemming met onze disclaimer.

Wijze van inzending

Heb je een publicatie die voldoet aan bovenstaande criteria en wil je die geplaatst hebben op ons platform dan kan je deze hier inzenden.

Het formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

Vragen?

Vragen over deze inzendingscriteria, het inzenden van een publicatie of de wijze waarop door het Kenniscentrum omgaat met jouw inzending? Neem contact met ons op via info@circulairekennis.nl.

Verzoeken tot verwijdering van een publicatie kunnen worden ingediend door de inzender en/of de eigenaar van een publicatie via het hierboven weergeven e-mailadres.

Zend uw publicatie in

×