Gedragsstrategie burgers en circulaire economie

In de transitie naar een circulaire economie is iedereen nodig: bedrijven, overheden èn burgers. De gedragsstrategie Burgers en circulaire economie beschrijft een langetermijnstrategie voor gedragsverandering van burgers. De strategie heeft als input gediend voor het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE), dat in februari 2023 is verschenen. De strategie helpt bij de verdere uitvoering en uitwerking van de daarin opgenomen maatregelen die raken aan gedrag van burgers.

Met een gedragsstrategie per productgroep en specifiek daarbinnen de afzonderlijke clusters,  kan je gebruikmaken van specifieke gedragskennis.  Hieruit kunnen dan passende maatregelen naar voren komen. In deze gedragsstrategie zijn de doelen vanuit het NPCE vertaald naar een strategie voor kleding (cluster binnen productgroep textiel) en klein huishoudelijke apparaten (cluster binnen elektrische en elektronische apparaten).

Over de productgroep elektrische en elektronische apparaten meld de gedragsstrategie dat er sprake is van een groei in consumentenbestedingen van elektrische apparaten volgens het CBS. Dit is onder andere een gevolg van een stijgend aantal inwoners, minder mensen per huishouden en het toenemende aanbod van slimme apparaten. Als deze groei tot 2030 doorzet kan deze groei het behalen van de doelstellingen belemmeren. Om dit te voorkomen zijn 3 algemene circulariteitsdoelen opgesteld:

  1. In 2030 is het de norm dat elektrische en elektronische apparaten die op de markt worden gebracht geschikt zijn voor gebruik in een circulaire economie.
  2. In 2030 wordt het circulair potentieel van elektrische en elektronische apparaten maximaal benut.
  3. Vanaf 2030 worden alle ingezamelde afgedankte elektrische en elektronische apparaten hoogwaardig gerecycled, waarbij zoveel mogelijk materiaal, en in het bijzonder kritieke metalen, wordt teruggewonnen.

Om deze doelen te behalen moet de consument gestimuleerd worden tot het kopen van producten met een langere levensduur. Ook het kopen van tweedehands consumentenelektronica is gunstig voor het verminderen van de belasting op ons milieu. Daarnaast ziet het kabinet graag dat de duurzame gewoonte van het repareren van apparaten in plaats van deze af te danken, populairder wordt. Wanneer men er toch voor kiest om een apparaat af te danken is het van belang dat dit op de juiste manier gebeurt, door het apparaat naar een inzamelpunt te brengen bijvoorbeeld. Tot slot, kan het delen en lenen van klein huishoudelijke apparaten zoals een krultang of boormachine ook veel kansen bieden tot verduurzaming van de huidige economie.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen