Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE)

Het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) behandelt hoe een circulaire economie voor verbetering kan zorgen van het klimaat, vervuiling, leveringszekerheid en biodiversiteit, vier maatschappelijke opgaven. In het NPCE zijn concrete doelen voor geselecteerde productgroepen geformuleerd en een uitgebreide set aan stimulerende, beprijzende en normerende maatregelen voor de komende jaren opgenomen.

Voor elektrische en elektronische apparaten zijn onderstaande doelstellingen vastgelegd:

  • In 2030 is het de norm dat elektrische en elektronische apparaten die op de markt worden gebracht geschikt zijn voor gebruik in een circulaire economie
  • In 2030 wordt het circulair potentieel van elektrische en elektronische apparaten maximaal benut
  • Binnen de EU AEEA-richtlijn zijn eisen aan inzameling, hergebruik en hoogwaardige recycling, inclusief terugwinning van kritieke materialen, aangescherpt

Het NPCE richt zich op alle fasen van de productieketen. Dit houdt in dat zowel de winning als het gebruik van (primaire) grondstoffen ter sprake komen in het document. Daarnaast kaart het NPCE aan dat bij het ontwerp van producten men zich moet richten op langer gebruik door de consument. Ten slotte, benadrukt het NPCE dat aan het eind van de levensfase van een product er ingezet moet worden op hergebruik en hoogwaardige recycling. Het doel hiervan is om de verbranding en storting van materialen zo veel mogelijk te voorkomen.

Het programma bevat stimulerende en richtinggevende beleidsmaatregelen om zowel de nationale uitstoot van CO2 als de CO2-uitstoot van de gehele productieketen (vaak buiten Nederland) te verminderen. Er zijn over het algemeen vier ‘knoppen’ waar met circulaire-economiebeleid aan gedraaid kan worden om ons grondstoffengebruik meer circulair te maken.

  1. Vermindering van grondstoffengebruik
  2. Substitutie van grondstoffen
  3. Levensduurverlenging
  4. Hoogwaardige verwerking

De maatregelen in het NPCE zijn gericht op deze ‘knoppen’.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen