Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE)

Het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) behandelt hoe een circulaire economie voor verbetering kan zorgen van het klimaat, vervuiling, leveringszekerheid en biodiversiteit, vier maatschappelijke opgaven. In het NPCE zijn concrete doelen voor geselecteerde productgroepen geformuleerd en een uitgebreide set aan stimulerende, beprijzende en normerende maatregelen voor de komende jaren opgenomen.

Voor elektrische en elektronische apparaten zijn onderstaande doelstellingen vastgelegd:

  • In 2030 is het de norm dat elektrische en elektronische apparaten die op de markt worden gebracht geschikt zijn voor gebruik in een circulaire economie
  • In 2030 wordt het circulair potentieel van elektrische en elektronische apparaten maximaal benut
  • Binnen de EU AEEA-richtlijn zijn eisen aan inzameling, hergebruik en hoogwaardige recycling, inclusief terugwinning van kritieke materialen, aangescherpt

Het NPCE richt zich op alle fasen van de productieketen. Dit houdt in dat zowel de winning als het gebruik van (primaire) grondstoffen ter sprake komen in het document. Daarnaast kaart het NPCE aan dat bij het ontwerp van producten men zich moet richten op langer gebruik door de consument. Ten slotte, benadrukt het NPCE dat aan het eind van de levensfase van een product er ingezet moet worden op hergebruik en hoogwaardige recycling. Het doel hiervan is om de verbranding en storting van materialen zo veel mogelijk te voorkomen.

Het programma bevat stimulerende en richtinggevende beleidsmaatregelen om zowel de nationale uitstoot van CO2 als de CO2-uitstoot van de gehele productieketen (vaak buiten Nederland) te verminderen. Er zijn over het algemeen vier ‘knoppen’ waar met circulaire-economiebeleid aan gedraaid kan worden om ons grondstoffengebruik meer circulair te maken.

  1. Vermindering van grondstoffengebruik
  2. Substitutie van grondstoffen
  3. Levensduurverlenging
  4. Hoogwaardige verwerking

De maatregelen in het NPCE zijn gericht op deze ‘knoppen’.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation