Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE)

Het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) behandelt hoe een circulaire economie voor verbetering kan zorgen van het klimaat, vervuiling, leveringszekerheid en biodiversiteit, vier maatschappelijke opgaven. In het NPCE zijn concrete doelen voor geselecteerde productgroepen geformuleerd en een uitgebreide set aan stimulerende, beprijzende en normerende maatregelen voor de komende jaren opgenomen.

Voor elektrische en elektronische apparaten zijn onderstaande doelstellingen vastgelegd:

  • In 2030 is het de norm dat elektrische en elektronische apparaten die op de markt worden gebracht geschikt zijn voor gebruik in een circulaire economie
  • In 2030 wordt het circulair potentieel van elektrische en elektronische apparaten maximaal benut
  • Binnen de EU AEEA-richtlijn zijn eisen aan inzameling, hergebruik en hoogwaardige recycling, inclusief terugwinning van kritieke materialen, aangescherpt

Het NPCE richt zich op alle fasen van de productieketen. Dit houdt in dat zowel de winning als het gebruik van (primaire) grondstoffen ter sprake komen in het document. Daarnaast kaart het NPCE aan dat bij het ontwerp van producten men zich moet richten op langer gebruik door de consument. Ten slotte, benadrukt het NPCE dat aan het eind van de levensfase van een product er ingezet moet worden op hergebruik en hoogwaardige recycling. Het doel hiervan is om de verbranding en storting van materialen zo veel mogelijk te voorkomen.

Het programma bevat stimulerende en richtinggevende beleidsmaatregelen om zowel de nationale uitstoot van CO2 als de CO2-uitstoot van de gehele productieketen (vaak buiten Nederland) te verminderen. Er zijn over het algemeen vier ‘knoppen’ waar met circulaire-economiebeleid aan gedraaid kan worden om ons grondstoffengebruik meer circulair te maken.

  1. Vermindering van grondstoffengebruik
  2. Substitutie van grondstoffen
  3. Levensduurverlenging
  4. Hoogwaardige verwerking

De maatregelen in het NPCE zijn gericht op deze ‘knoppen’.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

FutuRaM

FutuRaM will develop the Secondary Raw Materials knowledge base on the availability and recoverability of secondary raw materials (2RMs) within the European Union

National (W)EEE Register report

An annual report from the National (W)EEE Register (NWR) to the Ministry of Infrastructure and Water Management on (waste) electrical and electronic equipment

Circular Cities Declaration Report 2024

Report with analyses and an overview of the strategies and actions of circular initiatives in European cities.

×