Houding en sentiment van Nederlanders tegenover e-waste

Vrijwel alle Nederlanders in het onderzoek geven aan dat ze hun afval, al dan niet gedeeltelijk, scheiden door het bewust in te leveren in de daarvoor bestemde inleverbakken. Daarbij is het opvallend dat Nederlanders die in een dorp wonen zich significant meer met verschillende type afvalscheiding bezighouden dan Nederlanders die in steden wonen. Voornamelijk papier/karton (90%) en glas (88%) worden gescheiden. Ook worden elektrische apparaten en batterijen door meer dan driekwart (78%) van de Nederlanders bewust gescheiden.

Life events

Het wegdoen van elektrische apparaten gebeurt veelal bij life events. Op de eerste en tweede plek staan het uitruimen van een huis van een overledene of bij een scheiding. Bij het uitruimen van een huis worden de overgebleven bruikbare apparaten worden voornamelijk weggegeven aan naasten of verkocht, zodat ze hergebruikt kunnen worden. Er heerst dan ook een positief sentiment rondom het bevorderen van de circulaire economie. Nederlanders hebben de meeste positieve associaties bij het weggeven van e-waste omdat dit het gevoel van liefdadigheid geeft en hergebruik bevordert.

Bekendheid en ervaring

Het is opvallend dat meer dan de helft van de Nederlanders (56%) niet bekend is met de term ‘e-waste’. Van de Nederlanders die wel bekend zijn met de term, geeft het grootste deel aan de term alleen van naam te kennen. Nadat er een omschrijving van de term ‘e-waste’ werd voorgelegd, gaf de ruime meerderheid (79%) van de Nederlanders aan weleens te maken te hebben met e-waste. Drie op de vijf (63%) zegt weleens e-waste te hebben ingeleverd bij een inleverpunt. Naast het inleveren van e-waste geven deze respondenten veelal aan dat ze ook weleens e-waste hebben weggegeven. Van de Nederlanders die nooit eerder e- waste hebben ingeleverd bij een inleverpunt, geven de meesten aan dat ze e- waste hebben weggegeven of weggegooid.

Ongebruikte apparaten

Meer dan één derde van de Nederlanders (36%) heeft elektrische apparaten thuis die ze al meer dan een jaar niet hebben gebruikt. Men bewaart deze apparaten omdat men verwacht deze nog nodig te hebben of omdat men het zonde vindt om deze weg te doen wegens een sentimentele waarde. Nederlanders besluiten om apparaten weg te doen wanneer ze kapot zijn of wanneer ze geen plek meer hebben voor opslag (na bijvoorbeeld een verhuizing).

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

FutuRaM

FutuRaM ontwikkelt een kennisbasis over de beschikbaarheid en terugwinbaarheid van secundaire grondstoffen (2RM's) binnen de Europese Unie

Rapportage Nationaal (W)EEE Register

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

Rapportage Nationaal (W)EEE Register 2019

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

×