Reflectie op het NPCE 2023-2030

Het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) richt zich op het versnellen en opschalen van de transitie naar een circulaire economie. Het programma bevat voorstellen voor beleidsintensivering, een raamwerk voor nationale doelen en het onderkent het belang van productgroepen voor beleid. Dit werkt structurerend en helpt om de ambities concreter te maken.

Het NPCE bevat echter geen uitgewerkte voorstellen voor aanvullend vast te stellen verplichtend beleid. Daarnaast valt op dat de beschikbare overheidsmiddelen voor het CE-programma zeer beperkt zijn. De benodigde hoeveelheid geld voor de transitie naar een circulaire economie hangt af van de mate waarin wordt ingezet op regulerende instrumenten, zoals normering. Dynamische eisen, bijvoorbeeld via een koplopersaanpak of via best beschikbare techniek, kunnen een langetermijnperspectief bieden bij de vormgeving van de verplichtende instrumenten om hoogwaardige recycling, beter productontwerp en een langere levensduur te stimuleren.

Om de circulaire ambities te realiseren, is het van belang dat de voorstellen uit het NPCE leiden tot meer vastgesteld verplichtend beleid, extra financiële middelen voor uitvoering, versnelling en opschaling, het verstevigen van de governance tussen verschillende departementen en duidelijke afspraken met betrokken partijen in de maatschappij.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Recycling van zonnepanelen

Onderzoek naar de verschillende mogelijkheden om zonnepanelen te recyclen

Rapport circulaire steden 2024

Overzicht van de strategieën en acties van circulaire initiatieven in Europese steden

Manifest voor een Europese Wet Circulair Materiaalgebruik

Manifest van de FEAD waarin een Wet Circulair Materiaalgebruik wordt voorgesteld

×