Verkenning Batterijen Circulariteit

De realisatie van een circulaire batterijenketen in Nederland

De bedoeling van deze verkenning is om inzicht te krijgen in de waardeketen van batterijen in Nederland. De verkenning moet antwoord geven op de volgende kernvraag: Is er behoefte aan aanvullende maatregelen om de circulariteit van de Nederlandse batterijenketen te ondersteunen en, zo ja, welke zijn dat en wat wordt daarmee beoogd? De volgende punten worden in beeld gebracht:

  • Welke ontwikkelingen op internationaal vlak een rol spelen;
  • Hoe markt, technologie en wetgeving zich bewegen;
  • Wat de omvang van de taak is die op Nederland rust;
  • Hoe de keten is georganiseerd en daar invulling aan wil geven;
  • Welke belemmeringen er worden gezien die ambities in de weg staan;
  • Welke maatregelen en stimulansen er geïntroduceerd zouden moeten worden om de circulariteit van de Nederlandse batterijenketen te optimaliseren.

De focus ligt daarbij op Lithium batterijen (Li-ion) van de typen NMC (nikkel, mangaan, cadmium) en LFP (lithium, fosfaat, ijzer) omdat deze voor meer dan 90% het aandeel uitmaken bij toepassingen in elektrische voertuigen en machines, stationaire energieopslag en draagbare apparaten.

De verkenning is gebaseerd op deskstudie waarbij een veelvoud aan nationale en internationale bronnen is geraadpleegd, en interviews waaraan de volgende organisaties hebben bijgedragen: Auto Recycling Nederland, BCC-NL, EBRA, EPAC, Huiskes, NOWOS, OPEN, Reneos, Spiers New Technologies, Stibat, TES, TNO, Umicore (België) en Van Peperzeel. De verkenning is tot stand gekomen onder begeleiding vanuit het Ministerie van IenW, het Ministerie van EZK en het Battery Competence Cluster (BCC-NL).

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Batterijen

Andere relevante publicaties

Safe and Sustainable by Design voor Batterijen

Rapport met adviezen voor de overheid om het gebruik van Safe and Sustainable by Design (SSbD) in de batterijensector te stimuleren.

Veiligheid energieopslagsystemen

Het resultaat van een studie naar de veiligheid van batterijen in energieopslagsystemen (EOS) en de regelgeving hierover.

De Nederlandse batterijstromen 2020

Dit rapport bevat een nulmeting voor de afvalstromen van draagbare batterijen voor het jaar 2019

×