Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 2020

Uit de regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid volgt dat de producent geheel of gedeeltelijk de verantwoordelijkheid draagt voor het financieren of organiseren van het beheer van de afvalfase van het product en het behalen van de in die regeling opgenomen doelstellingen. Daarnaast dient de producent te voldoen aan de eisen zoals die volgen uit dit besluit.

De producent zorgt voor een passende beschikbaarheid van een innamesysteem voor de producten in de afvalfase waar de regeling voor producentenverantwoordelijkheid betrekking op heeft. Eisen die aan het innamesysteem worden gesteld zijn dat deze zich niet beperkt tot gebieden waar inname het meest kostenefficiënt is. Ook moet het systeem de afvalstoffenhouder in staat stellen om kosteloos producten na de gebruiksfase in te leveren en dient het innamesysteem gedurende het gehele jaar beschikbaar te zijn. De afvalstoffenhouder moet het product altijd kunnen inleveren. De inname kan niet worden gestaakt zodra de doelstellingen gehaald zijn.

De producent informeert afvalstoffenhouders van de producten die hij in de handel brengt en waar de regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid betrekking op heeft, over afvalpreventiemaatregelen, het innamesysteem, voorzieningen voor hergebruik of nuttige toepassing en de preventie van zwerfafval.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

UPV in de Circulaire Economie

Deze position paper beschrijft vijf positieve effecten van het verplichten van het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens

Klimmen op de R-ladder met UPV

Systemen van Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) kunnen worden ingezet om hoogwaardigere vormen van circulariteit na te streven

Rapportage Nationaal (W)EEE Register

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

×