Effectbeoordeling Nationale Programma Circulaire Economie

Effecten van een geselecteerd aantal beleidsmaatregelen

Het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) presenteert het nationale beleid voor de circulaire economie. Het gaat om ruim 265 beleidsmaatregelen gericht op vermindering, vervanging, hergebruik en hoogwaardige verwerking van materialen en producten. In dit rapport zijn, in opdracht van het ministerie van I&W, de (te verwachten) effecten in beeld gebracht op klimaat, leveringszekerheid, biodiversiteit en overige milieueffecten.

Omdat niet alle maatregelen in het NPCE voldoende zijn uitgewerkt om te kunnen doorrekenen, is er een selectie gemaakt van maatregelen die voldoende concreet zijn uitgewerkt om te kunnen doorrekenen en in potentie een groot effect kunnen hebben. Het gaat in totaal om 55 maatregelen, geclusterd in 10 pakketten. Dit betekent dat niet het volledige effect van het NPCE in kaart is gebracht. Beleidsmaatregelen die op EU-niveau uitgewerkt moeten worden zijn bijvoorbeeld niet meegenomen, omdat het onzeker is of deze maatregelen doorgang vinden.

Een van de clusters die is uitgewerkt is ”Verlening levensduur producten”, hieronder vallen ook elektrische en elektronische apparaten.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: NPCE

Andere relevante publicaties

Meer vaart maken met de grondstoffentransitie

In deze reactie op het Nationaal Programma Circulaire Economie schrijft de SER over de zorg dat de grondstoffentransitie achterblijft bij de energietransitie.

FutuRaM

FutuRaM ontwikkelt een kennisbasis over de beschikbaarheid en terugwinbaarheid van secundaire grondstoffen (2RM's) binnen de Europese Unie

Rapportage Nationaal (W)EEE Register

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

×