Milieustraten en de circulaire economie

Dit is een onderzoek naar hoe de bijdrage van milieustraten en kringloopbedrijven in de transitie naar een circulaire economie vergroot kan worden. De belangrijkste bevindingen ten aanzien van de milieustraten zijn als volgt. Uit CBS-data blijkt dat er zeer grote verschillen zijn tussen de milieustraten onderling. Daarnaast toont het onderzoek aan dat ruimtegebrek een belangrijke oorzaak is voor de milieustraten om niet alle afvalstromen apart te houden. Dit speelt met name voor grond, EPS en matrassen. Ook is het zo dat op 90% van de onderzochte locaties wordt aangegeven dat bedrijfsafval niet is toegestaan. Gelijktijdig wordt ook erkend dat het wel mogelijk is dat bedrijfsafval, wat veel verwantschap met huishoudelijk afval heeft, via de milieustraat wordt afgevoerd. Dit zou gaan om ongeveer 10% en komt overeen met ongeveer 220.000 ton in Nederland op jaarbasis. Hier zijn echter geen harde cijfers van bekend. De meeste gemeenten proberen bedrijfsafval te weren vanwege het feit dat de kosten niet ten laste mogen komen van de huishoudelijke afvalstoffenheffing en de milieuvergunning het ook niet toelaat.

Wat kringloopbedrijven betreft, is het volgende gevonden. Slechts 7% van de goederen, waarover kringloopwinkels beschikken, zijn afkomstig van milieustraten. Uit het veldonderzoek volgt dat op de helft van de locaties geen innige samenwerking bestaat tussen milieustraten en kringloopbedrijven. Hierdoor blijven er kansen liggen om restafval van kringloopbedrijven vergaand via milieustraten te scheiden als grondstoffen.

Een voorziening voor kringloopgoederen in de milieustraten moet het mogelijk maken om de inzameling van kringloopgoederen via milieustraten te verdubbelen. Hierdoor blijven deze als product langer in de kringloop.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Inzameling

Andere relevante publicaties

Best practices voor de inzameling van AEEA en draagbare batterijen in Europa

Dit rapport beschrijft geselecteerde best practices voor de inzameling van klein afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en draagbare batterijen in Europa

Milieustraat van de toekomst

Hoe de milieustraten van vandaag aangepast kunnen worden om te passen in de circulaire economie van morgen

Inzamelen als uitdaging

Onderzoek naar de efficiëntie en effectiviteit van het bestaande AEEA-uitvoeringsinstrumentarium en wat daar mogelijk aan ontbreekt.

×