Milieustraten en de circulaire economie

Dit is een onderzoek naar hoe de bijdrage van milieustraten en kringloopbedrijven in de transitie naar een circulaire economie vergroot kan worden. De belangrijkste bevindingen ten aanzien van de milieustraten zijn als volgt. Uit CBS-data blijkt dat er zeer grote verschillen zijn tussen de milieustraten onderling. Daarnaast toont het onderzoek aan dat ruimtegebrek een belangrijke oorzaak is voor de milieustraten om niet alle afvalstromen apart te houden. Dit speelt met name voor grond, EPS en matrassen. Ook is het zo dat op 90% van de onderzochte locaties wordt aangegeven dat bedrijfsafval niet is toegestaan. Gelijktijdig wordt ook erkend dat het wel mogelijk is dat bedrijfsafval, wat veel verwantschap met huishoudelijk afval heeft, via de milieustraat wordt afgevoerd. Dit zou gaan om ongeveer 10% en komt overeen met ongeveer 220.000 ton in Nederland op jaarbasis. Hier zijn echter geen harde cijfers van bekend. De meeste gemeenten proberen bedrijfsafval te weren vanwege het feit dat de kosten niet ten laste mogen komen van de huishoudelijke afvalstoffenheffing en de milieuvergunning het ook niet toelaat.

Wat kringloopbedrijven betreft, is het volgende gevonden. Slechts 7% van de goederen, waarover kringloopwinkels beschikken, zijn afkomstig van milieustraten. Uit het veldonderzoek volgt dat op de helft van de locaties geen innige samenwerking bestaat tussen milieustraten en kringloopbedrijven. Hierdoor blijven er kansen liggen om restafval van kringloopbedrijven vergaand via milieustraten te scheiden als grondstoffen.

Een voorziening voor kringloopgoederen in de milieustraten moet het mogelijk maken om de inzameling van kringloopgoederen via milieustraten te verdubbelen. Hierdoor blijven deze als product langer in de kringloop. Verder ontvangen leden van de benchmark kringloopbedrijven (BKN) 139.000 ton aan goederen. Uitgaande van hun marktaandeel van 60% zou dit voor geheel Nederland 231.000 ton kunnen bedragen, ofwel 13,6 kg per inwoner per jaar. Daarvan wordt 18% afgevoerd als restafval.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen